Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esas ve İlkeleri

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU UYGULAMA ESAS VE İLKELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1-Bu uygulama ilkelerinin amacı Afyon Kocatepe Üniversitesinde yaz döneminde yapılacak eğitim- öğretim faaliyetlerinde uygulanacak temel ilkeleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu ilkeler Afyon Kocatepe Üniversitesinin tüm birimlerinde geçerlidir.

Dayanak

Madde 3-Bu ilkeler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin (c) bendi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas Ve Usulleri”, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4-(l) Bu ilkelerde geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm/program başkanlığınca görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Müfredat: Üniversitedeki herhangi bir diploma programının içerdiği seçmeli ve zorunlu dersler, laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınav, tez, staj/işyeri eğitimi gibi etkinliklerin tümünü,

c) Öğrenci: Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarına kayıtlı öğrenciyi,

ç)  Öğretim birimi: Üniversiteye bağlı olarak eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarım,

d) Birim Yönetim Kurulu (BYK): Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya devlet konservatuvarı yönetim kurulunu,

e) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nu,

f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

h) Yönetmelik: Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliğini ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaz Döneminin Amaçları – İlke ve Esaslar – Nitelikler

Madde 5-

a) Yaz döneminde, staj/işyeri eğitimi ve arazi uygulaması ile Madde 6’da belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere açılan yaz okulu yürütülür. Staj/işyeri eğitimi, arazi uygulaması gibi faaliyetlerin diploma programının senato tarafından kabul edilmiş olan müfredatında yaz döneminde yer alması gerekir.

b) Yaz okulu başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvimle birlikte, Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

c) Yaz okulu, senatonun onayı ile açılır.

Yaz Okulunun Amaçları-ilke ve Esasları

Madde 6-Yaz Okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversite’nin eğitim ve öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun olmalarım sağlamak,

c) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri almalarım sağlamak,

d) Sadece yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının özellikle lisansüstü öğretim programlarına katkısını sağlamak,

Madde 7-

a) Yaz Okulunda açılması öngörülen dersler, yaz dönemi sınırlarının içinde yer alacak yaz okulu takvimi, dersleri yürütecek öğretim elemanları ile haftalık ders programları ilgili bölüm/program kurulu teklifi üzerine, BYK tarafından yaz okulu başlangıcından önce belirlenir. Yaz okulu takvimi ve açılacak dersler öğrencilere duyurulur.

b) Öğrenciler ilan edilen derslerden uygun olanlara ders programında hiçbir çakışma olmayacak şekilde kayıt yaptırır.

c) Yaz Okulunda bir öğrenci uzaktan eğitim yoluyla yürütülen dersler hariç en fazla on beş (15) saat ders alabilir.

Madde 8-

a) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için, derse kayıt yaptıran öğrencilerden toplanacak ders saat ücreti ile öğretim elemanına ödenecek ücret arasında bir dengenin olması gerekir. Bir dersin açılabilmesi için gereken en az öğrenci sayısı BYK tarafından belirlenir.

b) Yaz okulunda açılan dersler ve bu dersler için görevlendirilen öğretim elemanları yaz okulu derslerinin başladığı hafta içinde öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir.

c) Yaz Okulunda öğrenciler ancak açılmayan bir dersi bırakarak açılan başka bir derse kaydolabilir. Bunun dışında ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.

Madde 9-

a) Yaz Okulu programında açılan her ders için, normal dönemlerde bir günde kaç saat yapılıyor ise yaz okulunda da aynı ders saati kadar yapılır. Kalan ders saatleri, izleyen günlerde yapılır.

b) Açılan derslere, normal ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kaydolabilir. Ayrıca farklı diploma programlarının öğrencileri de içerik ve saatlerin yeterliliği danışmanlarının uygun görmesi halinde açılan derslere kayıt yaptırabilirler. Dersler, dersin açıldığı bölümün yürürlükteki sınıf müfredatındaki ders saatine göre yapılır.

c) Öğrenciler kendi kayıtlı olduğu birimde açılmayan bir dersi, dersin açıldığı başka bir birimden almaları durumda, dersi aldığı birimin ders saat ücretini öder. Diğer üniversitelerden gelen öğrenciler de kaydoldukları birimin ders saat ücretine tabiidir.

d) Yaz Okulu programında dersler öğrenci sayısına göre birden fazla gruba bölünebilir, aynı dersi farklı gruplarda vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir.

e) Bir öğretim elemanı yaz okulunda en fazla dört (4) ders için görevlendirilebilir.

f) Yaz okulu takvimi, 7 haftası eğitim-öğretim ve 1 haftası sınav olmak üzere 8 haftadan oluşur.

Madde 10-Bir öğrenci Yaz Okulunda,

a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu veya almadığı dersleri alabilir,

b) Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması halinde üst yarıyıllardan açılan dersleri alabilir.

c) İlgili yaz döneminde staj / işyeri eğitimi / arazi uygulaması ile yaz okulu birlikte yürütülemez öğrenci bu ikisinden birini tercih etmek zorundadır.

Madde 11-

a) Öğrenciler Üniversitemizdeki yaz okulunda açılmamış olan derslerini BYK kararı ile içerikleri uygun bulunan, saatleri veya AKTS’leri eşit veya daha fazla olması kaydıyla, öğrencinin ilgili yılda yerleştiği programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden alabilir.

b) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları, derse devam, sınav, proje, atölye, laboratuvar gibi çeşitli çalışmalar ve final sonuçlan, dersi veren öğretim elemanı tarafından Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak uygulanır ve değerlendirilir.

c) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu kaldırmaz. Ayrıca yaz okulundaki devam durumu güz ve bahar yarıyıllarında dikkate alınmaz.

d) Her ders için en az bir ara sınav ve yaz okulu sonu sınavı yapılır. Yaz okulunda alınan dersler için mazeret ve bütünleme sınavı yapılmaz.

Madde 12-Yaz Okulunda alınan notlar öğrenci işleri kayıtlarında ve not bildirim formlarında Yaz Okulu adı altında oluşturulan bölümde gösterilir. Yaz Okulunda alınan derslerin ders geçme notu, öğrencilerin mezuniyet derecesinin hesabına güz ve bahar yarıyılındaki dersler gibi dikkate alınır. Ancak, 2547 sayılı yasanın 46’ncı maddesinde tanımlanan yarıyıl başındaki indirimli ücret/katkı payı ödeyecek öğrencilerin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Madde 13-

a) Mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, mezuniyet için vermeleri gereken derslerden Yaz Okuluna katılarak başarılı olmaları durumunda, Yaz Okulu sonunda mezun olabilirler,

b) Yaz Okulunda geçen süreler, 2547 sayılı Kanunun değişik 44’üncü maddesine aykırı olmamak şartıyla yasal öğretim süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Madde 14-

a) Yaz Okulunda açılacak derslere kayıt yaptıracak öğrenciler, buna ilişkin mevzuatla belirlenen miktarı aşmamak üzere ÜYK tarafından belirlenen kredi/saat başına ücret öder.

b) Müfredatta yaz döneminde yer alan arazi uygulaması içeren dersler için 2547 sayılı yasanın 46’ncı maddesi hükümlerine göre ücretlendirme yapılır. Bu dersleri yürüten öğretim elemanlarına yaz okulu bütçesi dışında, ilgili mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler, Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 15-Bu ilkelerde belirtilmeyen konularda Yönetmelik hükümleri, Senato ve ÜYK kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 16- 13.03.2013 tarih ve 2013/45 sayılı Senato karan ile kabul edilen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaz Dönemi Uygulama İlkeleri” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17-Bu ilkeler Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18-Bu ilkeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim