AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

 YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI

 •  Yaz Okulu Kesin kayıtları, Ders Ekleme – Çıkarma işlemleri  ve Açılmayan Dersler İçin Ücret İade Talep başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilen tarihler arasında olacaktır.
 • Yaz okulu ders başlangıcı yukarıdaki maddede bahsi geçen ilan ile duyurulacak olup ders yoklamaları alınacaktır.
 • Fakültemiz öğrencileri mevzuatımıza uygun olarak eğitim-öğretim yılında alamadığı dersleri, başarısız olduğu dersleri ve yine mevzuatımızda belirlenmiş olan şartları sağlamaları halinde üst yarıyıllarda okunacak dersleri ve not yükseltmek istediği dersleri yaz okulunda alabilirler.
 • Yaz okulu derslerini kayıtlı bulunduğu birimden alacak öğrencilerimiz, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçim işlemlerini yapabilir.
 • Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin yaz okulu ücretini yatırdıktan sonra kesinleştirme işlemini yapmaları zorunludur. Açılması kesinleşen derslerin onay işlemleri birim danışmanları  tarafından yapılır.
 • Yaz Okulunda açılmayan dersini, üniversite içinde başka bir birimde açılması durumunda, alınacak dersin denkliğini; içerik, kredi ve ders saati (T+U) ders saati (AKTS) açısından uygunluğunu gösterir onaylı başvuru formu ve kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu kararı doğrultusunda alabilir.
 • Öğrenciler, ilgili ders içerik http://bp.aku.edu.tr bilgi paketinden alabilirler.
 • Öğrencilerimiz;
  • Üniversitemiz öğrencileri yaz okulundan, 15 ders saatini geçmemesi koşuluyla ders alabilir.
  • Yaz okulu derslerinin açılmamış olması koşuluyla, içerik, kredi ve saat ölçütleri açısından kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kurulu onayı ile toplam 15 ders saatini geçmeyecek şekilde diğer üniversitelerin yaz okulundan mevzuatımıza uygun olarak ders alabilirler.
  • Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış olanlar yaz okulunda üst sınıflardan ders saati en fazla 15 ders saatine kadar ders alabilirler.
 • Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde alamadığı veya almadığı dersleri yaz okulu programında alabilir.
 • Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve yaz okulu sonu (Final) sınavı yapılır. Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.
 • Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitemizin mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 • Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerine devam şartını sağlamış olsalar dahi yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.
 • Yaz okulunda devam şartını sağlayamayan öğrenci final sınavına giremez.
 • Yaz okulunda açılmış olan derslerden alınan başarı notları, o derslerin ait oldukları yarıyılda alınmış gibi işleme tabi tutulur.
 • Herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenci yaz okuluna kayıt yaptıramaz.
 • Yaz okulunda geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz.
 • Çift anadal programından yaz okulunda ders alınabilir.
 • Yaz okulunda ders alacak öğrenciler yaz okulu süresince staj çalışması yapamazlar.
 • Öğrencilerimiz seçtikleri derse göre oluşan öğrenim ücretini takvimde belirtilen online kayıt tarihleri arasında öğrenci numarası ile Vakifbank’ın şube ve ATM’leri ya da Vakifbank mobil aracılığı ile yatırabilirler. Öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını kesinleştirmeleri zorunludur.
 • Yaz okulunda, kayıttan sonra ders değiştirme ve bırakma uygulanmaz. Yaz okulunda açılmış olan derslerin ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.
 • Yaz okulunda yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılamayan derslerin yerine akademik takvimde belirtilen ekle-sil süresinde ders değişikliği yapılması durumunda öğrenci ücret farkı var ise öğrenci numarası ile Vakifbank’ın herhangi bir şubesi, ATM’si ya da Vakifbank mobil aracılığıyla yatırabilir.
 • Yaz okulunda, açılmayan veya çakışması nedeniyle bırakılan derslerin ücretleri ders değişikliği yapılmaması durumunda ücret iadeleri takvimde belirten süre içerisinde ve  kendilerine ait olan IBAN numaralı hesaplarına yapılır. Kendilerine ait olmayan IBAN numarasına iade işlemi yapılamaz. Bu nedenle iadelerde gecikmeye mahal vermemek için öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde kendilerine ait IBAN numaralarını MUHAKKAK belirtmeleri ya da güncellemeleri gerekmektedir.
 • Ücret iadesi işlemleri, yaz okulu süresi içerisinde birimlerden başkanlığımıza gelen bilgilerin toplu halde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilmesi sonucu anılan Başkanlık tarafından yapılır.

 

Diğer Üniversitelerde Kayıtlı Olup Üniversitemizden 

Yaz Okulunda Misafir Öğrenci Statüsünde Ders Alacak Öğrenciler için

 Yaz Okulu Uygulama Esasları

 

 • Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler misafir öğrenci statüsünde üniversitemizden yaz okulunda açılan derslerden ders alabilirler.
 • Diğer üniversitelerde kayıtlı olup, üniversitemiz yaz okulundan ders alacak olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders seçimi tarihleri arasında ilgili birimlerimizden kendilerine verilen öğrenci numaraları ve şifreleri ile Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını yaptırabilirler.
 • Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin yaz okulu ücretini yatırdıktan sonra kesinleştirme işlemini yapmaları zorunludur. Açılması kesinleşen derslerin onay işlemleri birim öğrenci işleri tarafından yapılır.
 • Yaz Okulunda aldıkları derslerin kabul olmama durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Bu nedenle misafir öğrencilerin, derslere kayıt olmadan önce kayıtlı bulundukları üniversitelerinden onay almaları ve bu kararı kayıt esnasında getirmeleri gerekmektedir.
 •  Misafir öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden verilen öğrenci numarasıyla, tahakkuk ettirilen ders / derslerin ücret ödemelerini ders seçimi esnasında “Vakifbank şubesi, ATM’si veya  internet bankacılığıyla” yapabileceklerdir. Öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını onaylamaları zorunludur.
 • Açılmamış olan derslere yapılan ödemelere iade yapılacaktır. Bu nedenle geri iadelerde gecikmeye mahal vermemek için   Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde yer alan IBAN Numarası kısmına öğrencinin MUTLAKA kendine ait IBAN numarasını girmesi gerekmektedir.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU UYGULAMA ESAS VE İLKELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1-Bu uygulama ilkelerinin amacı Afyon Kocatepe Üniversitesinde yaz döneminde yapılacak eğitim- öğretim faaliyetlerinde uygulanacak temel ilkeleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu ilkeler Afyon Kocatepe Üniversitesinin tüm birimlerinde geçerlidir.

Dayanak

Madde 3-Bu ilkeler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin (c) bendi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas Ve Usulleri”, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4-(l) Bu ilkelerde geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm/program başkanlığınca görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Müfredat: Üniversitedeki herhangi bir diploma programının içerdiği seçmeli ve zorunlu dersler, laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınav, tez, staj/işyeri eğitimi gibi etkinliklerin tümünü,

c) Öğrenci: Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarına kayıtlı öğrenciyi,

ç)  Öğretim birimi: Üniversiteye bağlı olarak eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarım,

d) Birim Yönetim Kurulu (BYK): Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya devlet konservatuvarı yönetim kurulunu,

e) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nu,

f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

h) Yönetmelik: Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliğini ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaz Döneminin Amaçları – İlke ve Esaslar – Nitelikler

Madde 5-

a) Yaz döneminde, staj/işyeri eğitimi ve arazi uygulaması ile Madde 6’da belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere açılan yaz okulu yürütülür. Staj/işyeri eğitimi, arazi uygulaması gibi faaliyetlerin diploma programının senato tarafından kabul edilmiş olan müfredatında yaz döneminde yer alması gerekir.

b) Yaz okulu başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvimle birlikte, Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

c) Yaz okulu, senatonun onayı ile açılır.

Yaz Okulunun Amaçları-ilke ve Esasları

Madde 6-Yaz Okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversite’nin eğitim ve öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun olmalarım sağlamak,

c) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri almalarım sağlamak,

d) Sadece yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının özellikle lisansüstü öğretim programlarına katkısını sağlamak,

Madde 7-

a) Yaz Okulunda açılması öngörülen dersler, yaz dönemi sınırlarının içinde yer alacak yaz okulu takvimi, dersleri yürütecek öğretim elemanları ile haftalık ders programları ilgili bölüm/program kurulu teklifi üzerine, BYK tarafından yaz okulu başlangıcından önce belirlenir. Yaz okulu takvimi ve açılacak dersler öğrencilere duyurulur.

b) Öğrenciler ilan edilen derslerden uygun olanlara ders programında hiçbir çakışma olmayacak şekilde kayıt yaptırır.

c) Yaz Okulunda bir öğrenci uzaktan eğitim yoluyla yürütülen dersler hariç en fazla on beş (15) saat ders alabilir.

Madde 8-

a) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için, derse kayıt yaptıran öğrencilerden toplanacak ders saat ücreti ile öğretim elemanına ödenecek ücret arasında bir dengenin olması gerekir. Bir dersin açılabilmesi için gereken en az öğrenci sayısı BYK tarafından belirlenir.

b) Yaz okulunda açılan dersler ve bu dersler için görevlendirilen öğretim elemanları yaz okulu derslerinin başladığı hafta içinde öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir.

c) Yaz Okulunda öğrenciler ancak açılmayan bir dersi bırakarak açılan başka bir derse kaydolabilir. Bunun dışında ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.

Madde 9-

a) Yaz Okulu programında açılan her ders için, normal dönemlerde bir günde kaç saat yapılıyor ise yaz okulunda da aynı ders saati kadar yapılır. Kalan ders saatleri, izleyen günlerde yapılır.

b) Açılan derslere, normal ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kaydolabilir. Ayrıca farklı diploma programlarının öğrencileri de içerik ve saatlerin yeterliliği danışmanlarının uygun görmesi halinde açılan derslere kayıt yaptırabilirler. Dersler, dersin açıldığı bölümün yürürlükteki sınıf müfredatındaki ders saatine göre yapılır.

c) Öğrenciler kendi kayıtlı olduğu birimde açılmayan bir dersi, dersin açıldığı başka bir birimden almaları durumda, dersi aldığı birimin ders saat ücretini öder. Diğer üniversitelerden gelen öğrenciler de kaydoldukları birimin ders saat ücretine tabiidir.

d) Yaz Okulu programında dersler öğrenci sayısına göre birden fazla gruba bölünebilir, aynı dersi farklı gruplarda vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir.

e) Bir öğretim elemanı yaz okulunda en fazla dört (4) ders için görevlendirilebilir.

f) Yaz okulu takvimi, 7 haftası eğitim-öğretim ve 1 haftası sınav olmak üzere 8 haftadan oluşur.

Madde 10-Bir öğrenci Yaz Okulunda,

a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu veya almadığı dersleri alabilir,

b) Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması halinde üst yarıyıllardan açılan dersleri alabilir.

c) İlgili yaz döneminde staj / işyeri eğitimi / arazi uygulaması ile yaz okulu birlikte yürütülemez öğrenci bu ikisinden birini tercih etmek zorundadır.

Madde 11-

a) Öğrenciler Üniversitemizdeki yaz okulunda açılmamış olan derslerini BYK kararı ile içerikleri uygun bulunan, saatleri veya AKTS’leri eşit veya daha fazla olması kaydıyla, öğrencinin ilgili yılda yerleştiği programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden alabilir.

b) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları, derse devam, sınav, proje, atölye, laboratuvar gibi çeşitli çalışmalar ve final sonuçlan, dersi veren öğretim elemanı tarafından Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak uygulanır ve değerlendirilir.

c) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu kaldırmaz. Ayrıca yaz okulundaki devam durumu güz ve bahar yarıyıllarında dikkate alınmaz.

d) Her ders için en az bir ara sınav ve yaz okulu sonu sınavı yapılır. Yaz okulunda alınan dersler için mazeret ve bütünleme sınavı yapılmaz.

Madde 12-Yaz Okulunda alınan notlar öğrenci işleri kayıtlarında ve not bildirim formlarında Yaz Okulu adı altında oluşturulan bölümde gösterilir. Yaz Okulunda alınan derslerin ders geçme notu, öğrencilerin mezuniyet derecesinin hesabına güz ve bahar yarıyılındaki dersler gibi dikkate alınır. Ancak, 2547 sayılı yasanın 46’ncı maddesinde tanımlanan yarıyıl başındaki indirimli ücret/katkı payı ödeyecek öğrencilerin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Madde 13-

a) Mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, mezuniyet için vermeleri gereken derslerden Yaz Okuluna katılarak başarılı olmaları durumunda, Yaz Okulu sonunda mezun olabilirler,

b) Yaz Okulunda geçen süreler, 2547 sayılı Kanunun değişik 44’üncü maddesine aykırı olmamak şartıyla yasal öğretim süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Madde 14-

a) Yaz Okulunda açılacak derslere kayıt yaptıracak öğrenciler, buna ilişkin mevzuatla belirlenen miktarı aşmamak üzere ÜYK tarafından belirlenen kredi/saat başına ücret öder.

b) Müfredatta yaz döneminde yer alan arazi uygulaması içeren dersler için 2547 sayılı yasanın 46’ncı maddesi hükümlerine göre ücretlendirme yapılır. Bu dersleri yürüten öğretim elemanlarına yaz okulu bütçesi dışında, ilgili mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler, Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 15-Bu ilkelerde belirtilmeyen konularda Yönetmelik hükümleri, Senato ve ÜYK kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 16- 13.03.2013 tarih ve 2013/45 sayılı Senato karan ile kabul edilen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaz Dönemi Uygulama İlkeleri” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17-Bu ilkeler Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18-Bu ilkeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

18 Nisan 2018, Çarşamba 21958 kez görüntülendi